Privacyverklaring

Privacyverklaring stichting Piëzo

25 mei 2018

Belang van privacy

Stichting Piëzo vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van haar deelnemers, vrijwilligers en medewerkers. Stichting Piëzo heeft dit beschreven in haar privacybeleid, passend bij de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). In deze privacyverklaring geven wij aan welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk (gerechtvaardigd) doel dit gebeurt.

Achtergrond stichting Piëzo

Stichting Piëzo is een maatschappelijke organisatie dat tot doel heeft om (kwetsbare) mensen zo volwaardig mogelijk mee te laten doen in de samenleving. Dit doen wij door de PiëzoMethodiek- dit is een methodiek om mensen gefaseerd hun talenten te laten ontdekken en ontwikkelen- in te zetten. Ook leggen wij verbinding tussen mensen, zodat mensen krachtige netwerken krijgen. Stichting Piëzo is gevestigd in Zoetermeer en heeft ook een locatie in Leiden.

Organisatiegegevens:

Stichting Piëzo
Postbus 5059
2701 GB Zoetermeer
www.stichtingpiezo.nl
KVK- nummer: 27292837

Voor vragen over het privacybeleid en/of deze privacyverklaring kunt u mailen naar privacy@stichtingpiezo.nl

Soorten persoonsgegevens en gerechtvaardigde doelen

  • Van deelnemers, vrijwilligers en medewerkers worden persoonsgegevens verwerkt. De persoonsgegevens die verwerkt worden zijn NAW- gegevens, contactgegevens zoals een telefoonnummer en/of e-mailadres, geboortedatum en geslacht. Deze gegevens worden verwerkt om contact te kunnen leggen met de persoon, deze persoonlijk aan te kunnen spreken en voor verantwoordingsinformatie voor gemeenten en fondsen. En ook een BSN- nummer wordt verwerkt, indien er een vrijwilligersonkostenvergoeding of salaris wordt uitbetaald. Dit is voor dit soort betalingen wettelijk verplicht. Voordat deze gegevens worden geregistreerd wordt toestemming gevraagd aan de betreffende persoon. De persoon ondertekent een formulier hiervoor.
  • Voor deelnemers worden hulpvragen, talent, opleiding, land van herkomst, ontwikkelingsdoelen en ontwikkelingsvoortgang geregistreerd. Deze informatie is nodig om de deelnemer te kunnen begeleiden -volgens de PiëzoMethodiek- in de persoonlijke ontwikkeling. Voordat deze gegevens worden geregistreerd, wordt toestemming gevraagd aan de betreffende persoon. De persoon ondertekent een formulier hiervoor.

Beveiligd bewaren van persoonsgegevens

  • Alle soorten persoonsgegevens worden op papier en in het computersysteem van Piëzo (PMsys) bewaard. Dit zijn beide goed beveiligde omgevingen. PMsys voldoet aan de Nederlandse standaard voor beveiligde ICT in de zorg. Alleen vrijwilligers en medewerkers van Piëzo hebben toegang tot persoonsgegevens indien zij hier toegang toe hebben gekregen en een geheimhoudingsverklaring hebben getekend. Per persoonsgegevenssoort verschilt het wie er toegang toe krijgt.

Uitwisselen van persoonsgegevens

  • De persoonsgegevens worden alleen aan andere organisaties verstrekt indien er een bewerkersovereenkomst is tussen Piëzo en de betreffende organisatie. Piëzo heeft een bewerkersovereenkomst met de ICT- leverancier en het administratie- en personeelskantoor. Verder worden persoonsgegevens niet aan andere organisaties verstrekt, tenzij hier een belangrijk doel mee gediend is en toestemming voor gegeven is door de betreffende persoon.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

  • De persoonsgegevens worden tot twee jaar na deelname aan de PiëzoMethodiek bewaard, tenzij Piëzo wettelijk gebonden is aan langere bewaartermijnen zoals verantwoordingsinformatie voor bepaalde projecten. Persoonsgegevens worden niet dagelijks zichtbaar, maar zijn opvraagbaar voor eventuele nieuwe deelname van een persoon of kunnen worden gebruikt voor verantwoordingsinformatie.

Inzage, verkrijgen en verwijderen van persoonsgegevens

  • Alle deelnemers, vrijwilligers en medewerkers hebben recht op inzage van hun persoonsgegevens, ook is het mogelijk om een uitdraai te krijgen van alle persoonsgegevens die Piëzo van hen heeft. Het zijn immers niet de gegevens van Piëzo, persoonsgegevens blijven altijd van de persoon zelf. Natuurlijk mag een persoon ook altijd zijn eigen persoonsgegevens laten verwijderen. Indien iemand een klacht wil indienen over de wijze van verwerking van persoonsgegevens dan kan dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Natuurlijk kan dit ook bij Piëzo via de klachtenprocedure, de klachtenprocedure is te vinden op de locaties van Piëzo.

Privacyreglement 2023